You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Avancerade alternativa inmatningsenheter till datorer för funktionshindrade

Fulltext:


Note:

Mälardalen University, School of Innovation, Design and Engineering http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-12286

Research group:


Publication Type:

Licentiate Thesis

Publisher:

Mälardalen University


Abstract

Datorn är ett viktigt verktyg i vår vardag. För rörelsehindrade kan datorn vara en förutsättning för att kunna fungera i vardagen. Datorn har som tekniskt hjälpmedel gett funktionshindrade större möjligheter till meningsfulla aktiviteter, såsom att på egen hand skriva, läsa och kommunicera. Samtidigt är det inte alltid funktionshindrade klarar av att använda vanliga datorer utan behöver alternativa inmatnings- och styrenheter.Målet med denna licentiatavhandling har varit att utveckla tekniker som ska stödja personer med rörelsebegränsningar. Främst har arbetet varit att utveckla alternativa tekniker för att kunna manövrera en dator. Viktiga aspekter i arbetet har varit att göra hjälpmedlen användarvänliga, möjliga att individanpassa, och att ta tillvara de tänkta användarnas synpunkter kring behov och önskemål. Vidare har inmatningsenheten utvärderats av användare och även tillämpats som ett rehabiliteringsverktyg för en mindre patientgrupp med nackskador, så kallade pisksnärtskador.Utöver dessa vetenskapliga mål har produktionsaspekterna varit viktiga. För att säkerställa att enheten ska kunna bli en produkt måste den kunna produceras och säljas till ett rimligt pris och detta måste beaktas under hela utvecklingsprocessen.En alternativ datormus baserad på MEMS-gyroskop har utvecklats. Utvecklingen är gjord utifrån de krav de tilltänka användarna ställde på den alternativa datormusen och enheten är utprovad och förbättrad i en iterativ process mellan utvecklare och användare, så kallad användarcentrerad utvecklingsprocess. MEMS-gyron var den typ av rörelsesensor som bäst svarade mot de krav som ställdes på enheten. De användare som deltog vid ett längre fältprov var samtliga nöjda och ville behålla musen.För att underlätta processen att välja rätt typ av gyro och att kunna utvärdera deras stabilitet under olika omgivningsfaktorer, såsom temperatur och vibrationer, har en testrig för gyron utvecklats. Människors rörelsemönster skiljer sig från industriella tillämpningar och därför behövs en speciell testrigg. Testriggen roterar gyron och mäter sensorsignalen under olika betingelser. Flera gyron kan testas samtidigt och testdatat kan sparas och analyseras i efterhand.Ett interaktivt datorbaserat träningsprogram har utvecklats och utvärderats vid en pilotstudie tillsammans med den alternativa datormusen. Syftet var att låta nackskadade utföra huvudrörelser och få en feedback på att de tränar rätt. Resultatet pekar på att detta kan vara en lovande metod. --------------------------------------- Abstract(en) :Computers are important tools. People with motion disabilities sometimes are dependent on a computer and used as a technical aid the computer has improved the possibilities to perform meaningfull tasks, as writing, reading and communicating. However, disabled often need an alternative input device to control a computer.The aim with this licentiate theses has been to develope techniques to support persons with motion limitations. Focus has been to develope alternative techniqes to control a computer. Important aspects have been user-friendlieness, possiblilities to perform individual adaptions and incorporatation of specifications from the intended users. Further, the input device has been evaluated by users and applied as a rehabilitation tool for a smaller patient group of persons with whiplash associated disorders.Further, production aspects are important. To make the unit into a product, it has to be possible to produce and sell to a reasonable price. This has to be considered during the whole development process.An alternative computer mouse based on a MEMS gyroscope has been developed. The specifications made by the users has been used as a starting point in the development and the unit has been evaluated and improved in an iterative process, so called user centric development. MEMS-gyros were the type of motion sensors most corresponding to the demands. The users that participated in a longer field test were all satisfied and wanted to keep the mouse.To improve the process to choose right kind of gyro and to be able to evaluate their stability depending on factors as temperature and vibration, a test-rigg for gyros has been developed. Human motion pattern differs from industrial applications and therefor a special test-rigg was needed. The testrigg rotates the gyros and measures the sensor signal. Several gyros can be tested simultaneously and data can be stored and analysed afterwards.An interactive computerbased training program has been developed and evaluated in a pilot study together with the altrenative computer mouse. The aim has been to let people with neck injuries perform head motions and get feedback that they perform the right kind of training. The result is promising.

Bibtex

@misc{Gerdtman2317,
author = {Christer Gerdtman},
title = {Avancerade alternativa inmatningsenheter till datorer f{\"o}r funktionshindrade},
note = {M{\"a}lardalen University, School of Innovation, Design and Engineering http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-12286},
number = {133},
month = {June},
year = {2011},
publisher = {M{\"a}lardalen University},
url = {http://www.es.mdu.se/publications/2317-}
}