FIND - Flexibilitet i Industriella system

Status:

finished

Start date:

2009-06-01

End date:

2011-06-01

Projetet syftar till att skapa förutsättningar och ett ramverk för att utveckla ett forskningscenter, genom att utveckla förutsättningar för en forskarskola på Enea i samarbete med MRTC. Den tekniska delen av forskningen syftar till att öka förutsägbarheten hos tidsbeteendent i stora industriella inbyggda real-tidssystem. Det är viktigt att tekniköverföringen sker så att teknikerna blir och metoderna blir lätttilgängliga. En viktig del av detta är att utvkeckla regler, ramverk och verktyg. Projetets aktiviteter innefattar fallstudier för att förstå vilka metoder som kan användas i utvecklingen av industriell mjukvara. Framtagande av nya analysmetoder, verktyg och ramverk, samt, utvärdering av framtagna metoder, verktyg och ramverk.

Ivica Crnkovic, Professor

Email: ivica.crnkovic@mdh.se
Room: U1-070
Phone: +46-21-103183