You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Kartläggning av artefakter och larm vid en hjärtintensivvårdsavdelning

Research group:


Publication Type:

Conference/Workshop Paper

Venue:

Svenska läkaresällskapets Riksstämma 27-29 november 2002


Abstract

Bakgrund: Apparaturen på intensivvårdsavdelningar avger en orimlig mängd ljudlarm, vilket gör patient- och arbetsmiljön mycket stressande. En stor andel av larmen är dessutom inte direkt patient-relaterade och det kan vara svårt att snabbt urskilja om ett larm är sant eller falskt. En av orsaken till larmen är att de bioelektriska signalerna som registreras har låg amplitud och därmed är särskilt störningskänsliga för rörelseartefakter och omgivande elektriska eller magnetiska fält. Metod: Genom en realtidsstudie har antalet larm på EKG-, blodtrycks- och pulsoximetriapparatur studerats. Larmen indelades i system- och patientlarm. Systemlarm utlöses när mekaniska eller elektriska problem uppstår i systemet. Patientlarm utlöses när patientens tillstånd under- eller överstiger de för patienten aktuella parametergränserna eller av ett hjärtarytmitillstånd. Total studietid av standard- och telemetriövervakning var 50 timmar. Efter studien genomfördes även en enkätstudie angående allmän kunskap och rutiner vid elektrodplacering vid EKG-övervakning hos under- och sjuksköterskorna på avdelningen. Resultat: Totalt protokollfördes 2557 larm. EKG-övervakningen gav upphov till betydligt fler larm än den övriga apparaturen. Blodtrycks- och pulsoximetriövervakning skedde dock bara på postoperativa patienter, vilka svarade mot 14 % av den totala studietiden. Antalet systemlarm var något fler än patientlarm (1259 respektive 1298). Enkäten påvisade att hudförberedelser och elektrodplacering vid EKG-applicering inte alltid utförs optimalt. Sammanfattning: Den höga larmfrekvensen skapar en påfrestande miljö och medför en risk för att sanna larm missas. Genom att alltid utföra en bra hudförberedelse och tejpa fast kablarna på kroppen, s.k. avlastningsslyngor, bör andelen larm orsakade av hög impedans och rörelseartefakter från kablarna kunna minskas markant.

Bibtex

@inproceedings{Kaisdotter Andersson (Jonsson)780,
author = {Annika Kaisdotter Andersson (Jonsson) and Maria Lind{\'e}n},
title = {Kartl{\"a}ggning av artefakter och larm vid en hj{\"a}rtintensivv{\aa}rdsavdelning},
month = {November},
year = {2002},
booktitle = {Svenska l{\"a}kares{\"a}llskapets Riksst{\"a}mma 27-29 november 2002},
url = {http://www.es.mdu.se/publications/780-}
}