Vladyslav Yavtukhovskyi (not working at IDT anymore)