Wireless sensors for monitoring physiological parameters

Research Group:


Status:

finished

Projektreferat Målet med projektet är att bygga upp en plattform för utveckling av sensor- och kommunikationssystem för trådlös övervakning av viktiga medicinska parametrar på sjukhus och i hemmiljö. En fast förbindelse mellan patient och apparatur innebär stor risk för rörelseartefakter samt en rörelsebegränsning för patienten. Sensorerna innehåller en blåtandsmodul och kommunicerar via denna med en mottagarenhet. Denna enhet skall i sin tur kommunicera via lokala eller globala nätverk med omvärlden. Följande delprojekt kan identifieras inom projektet: · Utveckling av ett användarvänligt och medicinskt pålitligt telemetriskt EKG-övervakningssystem baserat på Bluetooth™ teknologi. · Utveckling av en flerkanalig multisensor baserad på Bluetooth™ teknologi för simultan registrering av flera medicinska parametrar. Delprojektet inkluderar även överföring av mät- och patientdata samt styrning av sensorsystemet. · Klinisk utvärdering av EKG-övervakningssystemet med avseende på såväl störningsreduktion som ökad rörelsefrihet för patienten. · Hemodynamisk undersökning vid dialysbehandling med det telemetriska PPG-övervakningssystemet.The aim of the project is to build a platform for development of sensor- and communication systems for wireless surveillance of important medical parameters at hospitals and in home environment. A fixed connection between patient and equipment implies a large risk of movement artifacts in addition to a limitation of movement for the patient. The sensors includes a Bluetooth™-module, through which they communicate with a receiver unit. This unit will further communicate through local or global networks. Following subprojects can be identified within the project: · Development of a user-friendly and medical reliably telemetric ECG- surveilliance system based on Bluetooth™-technology. · Development of a multi-channel multisensor based on Bluetooth™-technology for simultaneous registration of several medical parameters. This subsystem also includes transmission of measurement- and patient data and control of the sensorsystem. · Clinical assessment of the ECG-surveillance system with respect to noise reduction and increased mobility for the patient. · Hemodynamic assessment during dialysis by the telemetric PPG-surveilliance system.

Maria Lindén, Professor

Email: maria.linden@mdh.se
Room: U1-139
Phone: +46-21-101548