Rickard Sohlberg Dr H.C., Senior Project Manager


Rickard Sohlberg har en lång och gedigen bakgrund innom IT, AI och IoT. Rickard har även en stor erfarenhet av projektledning, innovation och utveckling och har ett hundratals framgångsrika nationella och internationella projekt bakom sig.

Rickard Sohlberg utnämndes till hedersdoktor 2020 på Mälardalens Universitet

Rickard Sohlberg has a long and solid background in IT, AI and IoT. Rickard also has extensive experience in project management, innovation and development and has hundreds of successful national and international projects behind him.

Rickard Sohlberg was appointed honorary doctor in 2020 at Mälardalen University

Rickard Sohlberg leder och deltar i flera forsknignsprojekt med fokus på AI där nya inovativa metoder, tekniker och processer ingår. I dessa forsknignsprojekt adresseras komplexa utmaningar för att skapa lösningar och metodiker som är av stort värde för företag och organisationer. För detta används bl.a. hybrid AI innehållande olika AI metoder, tekniker och algorithmer på ett inovativt sätt.

Rickard Sohlberg leads and participates in several research projects with a focus on AI where new innovative methods, techniques and processes are included. In these research projects, complex challenges are addressed to create solutions and methodologies that are of great value to companies and organizations. For this, hybrid AI containing different AI methods, techniques and algorithms is used in an innovative way.